مدیریت کتابخانه

مدیریت، ساماندهی، کنترل و نظام بخشی بر مجموعه کتابخانه و مرکز اسناد علمی بر عهده مدیریت کتابخانه است.

 

1577685293-655-2015-02-07-nima-nezafati-photo.jpg    

مدیریت کتابخانه و مرکز اسناد علمی: آقای دکتر نیما نظافتی

تحصیلات: دکتری کانی شناسی

شماره تماس: ۵۳۰۰

محل استقرار: طبقه سوم، سالن D

اطلاعات بیشتر: http://faculty.srbiau.ac.ir/n-nezafati/fa 

       
1577685346-unknown-avatar.png    

مسئول دفتر مدیریت کتابخانه و مرکز اسناد علمی: خانم پریسا حمیدیان

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

شماره تماس: ۵۳۰۹

محل استقرار: طبقه سوم، سالن D