خدمات فنی و کتابخانه دیجیتالی

منابع چاپی کتابخانه برای سهولت و قابلیت استفاده بهتر در گروه خدمات فنی طبقه‌بندی، نمایه‌سازی و آماده‌سازی می‌شود. این گروه شامل بخش‌های فهرستنویسی کتب فارسی و عربی، فهرستنویسی لاتین، شبکه اطلاع‌رسانی داخلی، نمایه‌سازی پایان‌نامه‌ها و اسناد و مدارک، برگه آرایی و آماده‌سازی می‌باشد.

   

نام و نام‌خانوادگی: آقای محمد حسنی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

سمت: مسئول کتابخانه دیجیتالی و پشتیبانی نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای

شماره تماس: ۵۳۰۸

محل استقرار: طبقه سوم، سالن D

       
   

نام و نام‌خانوادگی: خانم آرزو مقصودی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

سمت: مسئول خدمات فنی

شماره تماس: ۵۵۷۴

محل استقرار: طبقه چهارم، سالن A

       
1577685346-unknown-avatar.png    

نام و نام‌خانوادگی: خانم مرجان اسلامی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۵۷۲

محل استقرار: طبقه چهارم، سالن A

       
1577685346-unknown-avatar.png    

نام و نام‌خانوادگی: خانم فاطمه طاهری

تحصیلات: کارشناسی کتابداری

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۵۷۳

محل استقرار: طبقه چهارم، سالن A

       
1577685346-unknown-avatar.png    

نام و نام‌خانوادگی: خانم مهشید عسکری

تحصیلات: کارشناسی کتابداری

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۵۷۵

محل استقرار: طبقه چهارم، سالن A

       
   

نام و نام‌خانوادگی: خانم کبری چیتگر

تحصیلات: کارشناسی الهیات و معارف اسلامی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۵۹۴

محل استقرار: طبقه چهارم، سالن A

       
1577685346-unknown-avatar.png    

نام و نام‌خانوادگی: خانم میترا صفارزاده

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد جغرافیای طبیعی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۵۹۳

محل استقرار: طبقه چهارم، سالن A