تماس با بخش‌ها

راهنمای بخش‌های کتابخانه و مرکز اسناد علمی

 

 

سالن A

سالن B

سالن C

سالن D

طبقه چهارم

خدمات فنی

منابع کتابخانه

--

--

طبقه سوم

منابع کتابخانه

منابع کتابخانه

منابع کتابخانه

مدیریت کتابخانه

اداره انتشارات علمی

سایت منابع الکترونیک

(پایان‌نامه‌ها + مقالات)

عضویت / تسویه حساب

طبقه دوم

منابع کتابخانه

منابع کتابخانه

منابع کتابخانه

سایت منابع الکترونیک

(پایان‌نامه‌ها + مقالات)

طبقه اول

سالن مطالعه آزاد

کتب مرجع

تهیه و سفارش

منابع کتابخانه

اداره امور عمومی

 

محل دقیق منابع، پس از جستجو در نرم‌افزار و چاپ برگه درخواست سند، در پایین برگه درخواست مشخص می‌شود.

 

 

شماره‌های تماس کتابخانه و مرکز اسناد علمی

تلفنخانه: ۸۲-۴۴۸۶۱۶۸۱   ***   دورنگار: ۴۴۸۶۷۲۷۸

طبقه چهارم

سالن A

خدمات فنی

۵۵۷۴

طبقه سوم

مدیریت کتابخانه و مرکز اسناد علمی

۵۳۰۰

دفتر مدیریت

۵۳۰۹

عضویت / تسویه حساب

۵۳۵۵

سالن A

- ۵۳۵۱ / ‏ ۵۳۳۳

سالن B

- ۵۳۳۱ / ‏ ۵۳۳۰

سالن C

- ۵۳۷۹ / ‏ ۵۳۷۸

سالن D

سایت منابع الکترونیک (پایان‌نامه‌ها + منابع الکترونیک)

۵۳۰۵

اداره انتشارات علمی ۵۳۱۱

طبقه دوم

سالن A

- ۵۲۲۲ / ‏‬ ۵۲۰۷

سالن B

- ۵۲۴۵ / ‏ ۵۲۲۹

سالن C

- ‏ ۵۲۷۱ / ‏ ۵۲۵۲

سالن D

سایت منابع الکترونیک (پایان‌نامه‌ها + منابع الکترونیک)

۵۲۷۳

طبقه اول

سالن C

- ۵۱۳۴ / ‏ ۵۱۲۹

سالن B

منابع مرجع /‏ تهیه و سفارش

۵۱۵۱ / ‏‬ ۵۱۵۰