امانت

در سالن‌های مختلف امانت، مراجعه کننده با استفاده از سیستم‌های مخصوص جستجو، عناوین درخواستی خود را جستجو و برگه درخواست چاپ شده را جهت دریافت کتاب به کارشناسان بخش ارائه می‌کند.

می‌باشد.

   

نام و نام‌خانوادگی: خانم فاطمه محمدیان

تحصیلات: کارشناسی کتابداری

سمت: مسئول سالن‌های طبقه اول و دوم

شماره تماس: ۵۲۵۲

محل استقرار: طبقه دوم، سالن C

       
   

نام و نام‌خانوادگی: آقای حمید عربلو

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۱۲۹

محل استقرار: طبقه اول، سالن C

       
1577685346-unknown-avatar.png    

نام و نام‌خانوادگی: خانم مریم ارکان نظامی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۱۳۴

محل استقرار: طبقه اول، سالن C

       
   

نام و نام‌خانوادگی: آقای روزبه عاشورزاده

تحصیلات: کارشناسی کتابداری

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۲۲۲

محل استقرار: طبقه دوم، سالن A

       
1577685346-unknown-avatar.png    

نام و نام‌خانوادگی: خانم نفیسه مرادی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۲۰۷

محل استقرار: طبقه دوم، سالن A

       
   

نام و نام‌خانوادگی: آقای فرزین اعتمادی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۲۲۹

محل استقرار: طبقه دوم، سالن B

       
1577685346-unknown-avatar.png    

نام و نام‌خانوادگی: خانم مریم امید

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۲۴۵

محل استقرار: طبقه دوم، سالن B

       
1577685346-unknown-avatar.png    

نام و نام‌خانوادگی: خانم نرگس چوبداران

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۲۷۱

محل استقرار: طبقه دوم، سالن C

       
1577685346-unknown-avatar.png    

نام و نام‌خانوادگی: خانم فاطمه نژادحسنی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۳۳۳

محل استقرار: طبقه سوم، سالن A

       
1577685346-unknown-avatar.png    

نام و نام‌خانوادگی: خانم نوشین مقدم سلیمی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۳۵۱

محل استقرار: طبقه سوم، سالن A

       
   

نام و نام‌خانوادگی: آقای سیدمحمد سیدعلوی

تحصیلات: دکتری مدیریت آموزش عالی

سمت: مسئول

شماره تماس: ۵۳۳۰

محل استقرار: طبقه سوم، سالن B

       
1577685346-unknown-avatar.png    

نام و نام‌خانوادگی: آقای بهزاد ولی‌زاده

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۳۳۱

محل استقرار: طبقه سوم، سالن

       
   

نام و نام‌خانوادگی: آقای محمدعلی احمدی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۳۷۸

محل استقرار: طبقه سوم، سالن C

       
1577685346-unknown-avatar.png    

نام و نام‌خانوادگی: خانم نسرین رسولی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۳۷۹

محل استقرار: طبقه سوم، سالن C