کارکنان

   

مدیریت کتابخانه و مرکز اسناد علمی: آقای دکتر نیما نظافتی

تحصیلات: دکتری کانی شناسی

شماره تماس: ۵۳۰۰

محل استقرار: طبقه سوم، سالن D

اطلاعات بیشتر: http://faculty.srbiau.ac.ir/n-nezafati/fa 

       
   

نام و نام‌خانوادگی: آقای محمدعلی احمدی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۳۷۸

محل استقرار: طبقه سوم، سالن C

       
   

نام و نام‌خانوادگی: خانم مریم ارکان نظامی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۱۳۴

محل استقرار: طبقه اول، سالن C

       
   

نام و نام‌خانوادگی: خانم مرجان اسلامی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۵۷۲

محل استقرار: طبقه چهارم، سالن A

       
   

نام و نام‌خانوادگی: آقای فرزین اعتمادی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۲۲۹

محل استقرار: طبقه دوم، سالن B

       
   

نام و نام‌خانوادگی: خانم مریم امید

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۲۴۵

محل استقرار: طبقه دوم، سالن B

       
   

نام و نام‌خانوادگی: خانم مینا جاویدشاد

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۱۵۰

محل استقرار: طبقه اول، سالن B

       
   

نام و نام‌خانوادگی: خانم نرگس چوبداران

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۲۷۱

محل استقرار: طبقه دوم، سالن C

       
   

نام و نام‌خانوادگی: خانم کبری چیتگر

تحصیلات: کارشناسی الهیات و معارف اسلامی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۵۹۴

محل استقرار: طبقه چهارم، سالن A

       
   

نام و نام‌خانوادگی: آقای حسن حجازی‌فر

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی

سمت: رئیس اداره انتشارات علمی

شماره تماس: ۵۳۱۱

محل استقرار: طبقه سوم، سالن D

       
   

نام و نام‌خانوادگی: آقای محمد حسنی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

سمت: مسئول

شماره تماس: ۵۳۰۸

محل استقرار: طبقه سوم، سالن D

       
   

نام و نام‌خانوادگی: خانم پریسا حمیدیان

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۳۰۹

محل استقرار: طبقه سوم، سالن D

       
1577685851-01111.jpg    

نام و نام‌خانوادگی: خانم فاطمه خشکبارچی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت: مسئول

شماره تماس: ۵۳۵۳

محل استقرار: طبقه سوم، سالن A

       
   

نام و نام‌خانوادگی: آقای مهدی داودآبادی فراهانی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

سمت: مسئول

شماره تماس: ۵۳۰۵

محل استقرار: طبقه سوم، سالن D

       
   

نام و نام‌خانوادگی: خانم نسرین رسولی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۳۷۹

محل استقرار: طبقه سوم، سالن C

       
   

نام و نام‌خانوادگی: آقای سیدمحمد سیدعلوی

تحصیلات: دکتری مدیریت آموزش عالی

سمت: مسئول

شماره تماس: ۵۳۳۰

محل استقرار: طبقه سوم، سالن B

       
   

نام و نام‌خانوادگی: آقای حسن صدیقی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت: مسئول

شماره تماس: ۵۱۵۱

محل استقرار: طبقه اول، سالن B

       
   

نام و نام‌خانوادگی: خانم فاطمه طاهری

تحصیلات: کارشناسی کتابداری

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۵۷۳

محل استقرار: طبقه چهارم، سالن A

       
   

نام و نام‌خانوادگی: آقای روزبه عاشورزاده

تحصیلات: کارشناسی کتابداری

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۲۲۲

محل استقرار: طبقه دوم، سالن A

       
   

نام و نام‌خانوادگی: آقای حمید عربلو

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۱۲۹

محل استقرار: طبقه اول، سالن C

       
   

نام و نام‌خانوادگی: خانم مهشید عسکری

تحصیلات: کارشناسی کتابداری

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۵۷۵

محل استقرار: طبقه چهارم، سالن A

       
   

نام و نام‌خانوادگی: خانم فاطمه محمدیان

تحصیلات: کارشناسی کتابداری

سمت: مسئول

شماره تماس: ۵۲۵۲

محل استقرار: طبقه دوم، سالن C

       
   

نام و نام‌خانوادگی: آقای مصطفی مرادخانی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت: مسئول

شماره تماس: ۵۲۷۳

محل استقرار: طبقه دوم، سالن D

       
   

نام و نام‌خانوادگی: خانم نفیسه مرادی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۲۰۷

محل استقرار: طبقه دوم، سالن A

       
   

نام و نام‌خانوادگی: خانم نوشین مقدم سلیمی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۳۵۱

محل استقرار: طبقه سوم، سالن A

       
   

نام و نام‌خانوادگی: خانم آرزو مقصودی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

سمت: مسئول

شماره تماس: ۵۵۷۴

محل استقرار: طبقه چهارم، سالن A

       
   

نام و نام‌خانوادگی: خانم فاطمه سادات نجبائی

تحصیلات: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۳۵۵

محل استقرار: طبقه سوم، سالن A

       
   

نام و نام‌خانوادگی: خانم فاطمه نژادحسنی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۳۳۳

محل استقرار: طبقه سوم، سالن A

       
   

نام و نام‌خانوادگی: آقای بهزاد ولی‌زاده

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۳۳۱

محل استقرار: طبقه سوم، سالن

       
   

نام و نام‌خانوادگی: خانم میترا صفارزاده

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد جغرافیای طبیعی

سمت: کارشناس

شماره تماس: ۵۵۹۳

محل استقرار: طبقه چهارم، سالن A