نشانی بخش‌ها

راهنمای بخش‌های کتابخانه و مرکز اسناد علمی

 

 

سالن A

سالن B

سالن C

سالن D

طبقه چهارم

خدمات فنی

منابع کتابخانه

--

--

طبقه سوم

منابع کتابخانه

منابع کتابخانه

منابع کتابخانه

مدیریت کتابخانه

اداره انتشارات علمی

سایت منابع الکترونیک

(پایان‌نامه‌ها + مقالات)

عضویت / تسویه حساب

طبقه دوم

منابع کتابخانه

منابع کتابخانه

منابع کتابخانه

سایت منابع الکترونیک

(پایان‌نامه‌ها + مقالات)

طبقه اول

سالن مطالعه آزاد

کتب مرجع

تهیه و سفارش

منابع کتابخانه

اداره امور عمومی

 

محل دقیق منابع، پس از جستجو در نرم‌افزار و چاپ برگه درخواست سند، در پایین برگه درخواست مشخص می‌شود.