کتاب‌ها

انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ردیف عنوان وابستگی سازمانی مولف مترجم سال چاپ
۱ بنیان‌ها و تحول فعالیت‌ها در ترویج کشاورزی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات Donald J.Blackburn سیدجمال فرج اله حسینی ۱۳۸۰
۲ مدیریت بازار جهانی دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات عبدالرضا رضایی‌نژاد   ۱۳۸۰
۳ A Catalog of Mites & Ticks (Acari) of Iran دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم تحقیقات هادی استوان، کریم کمالی و احمد عطامهر   ۱۳۸۰
۴ تحقیق کاربردی دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات Paul D.Leedy علی یاران ۱۳۸۰
۵ ایکنولوژی و کاربرد آن در زمین‌شناسی دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات خسرو خسرو تهرانی   ۱۳۸۱
۶ ارتباطات در ترویج دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات Harry A.Carey محمد چیذری و رضا موحدی ۱۳۸۱
۷ گیاهان تراریخته واحد علوم و تحقیقات Esra Galun & Adina Breiman محمود مصباح، ذبیح اله رنجی، پیمان نوروزی، رضا امیری، نسرین یاوری و فرانک روزبه ۱۳۸۲
۸ اطلس میکرو بیو فاسیس‌ها (جلد دوم) دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات خسرو خسرو تهرانی   ۱۳۸۲
۹ رخساره‌های کربناته و شناخت آنها در میکروسکوپ (جلد اول) دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات خسرو خسرو تهرانی   ۱۳۸۲
۱۰ رسانه‌ها و گفتگوی فرهنگ‌ها دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات محمود طاهری   ۱۳۸۳
۱۱ ریاضی فیزیک ۲ مرکز تحقیقات فیزیک واحد علوم و تحقیقات محمود قرآن نویس و حسین ملهم   ۱۳۸۳
۱۲ بازاریابی بین‌المللی دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات Philip R.Cateora, John L.Graham هاشم نیکو مرام و محمد علی عبدالوند ۱۳۸۳
۱۳ آشنایی با فیزیک هسته‌ای مرکز تحقیقات فیزیک واحد علوم و تحقیقات محمود قرآن نویس و سعید علمدار میلانی   ۱۳۸۳
۱۴ اصول حسابداری (۱) دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات رمضانعلی رویایی، احمد فیضی زاده   ۱۳۸۳
۱۵ نیشکر اصول زراعت و تولید دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات R.Facunnier  حمید مدنی و قربان نور محمدی ۱۳۸۳
۱۶ نظریه ادوار تجاری (کتاب اول) دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات ترجمه ۲۱ مقاله مهدی تقوی ۱۳۸۳
۱۷ بحران‌های مالی بین‌المللی دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات گردآوری از ۱۴ مقاله مهدی تقوی ۱۳۸۳
۱۸  (مبانی نظری معماری (جلد اول دانشکده هنر و معماری واحد علوم وتحقیقات David Smith Capon علی یاران ۱۳۸۳
۱۹ مبانی نظری معماری (جلد دوم) دانشکده هنر و معماری واحد علوم وتحقیقات David Smith Capon علی یاران ۱۳۸۳
۲۰ شیمی کوانتوم دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات Ram Kishore Prasad مجید منجمی ۱۳۸۳
۲۱ مرجع کاربران گوسین ۹۸ دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات AEleen Frisch Michael J. Frische مجید منجمی ۱۳۸۳
۲۲ مالیه بین‌الملل دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات مهدی تقوی   ۱۳۸۳
۲۳ پولها و بحرانها دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات Paul R.Krugman مهدی تقوی ۱۳۸۳
۲۴ اقتصاد کلان پیشرفته (جلد اول: نظریه رشد) دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات David Romer مهدی تقوی ۱۳۸۳
۲۵ نظریه ادوار تجاری (کتاب دوم) دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات مجموعه مقالات مهدی تقوی ۱۳۸۳
۲۶ شناسایی و طبقه بندی باکتریهای بیماریزای گیاهی دانشکده کشاورزی واحد علوم و تحقیقات نادر حسن‌زاده   ۱۳۸۴
۲۷ عرفان اسلامی و مباحث کلامی دانشکده الهیات و فلسفه واحد علوم و تحقیقات اسماعیل منصوری لاریجانی   ۱۳۸۴
۲۸ مبانی اصول و مسائل برنامه  درسی (جلد اول) دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات Allan C Ornstein & Francis P Hunkins قدسی احقر ۱۳۸۴
۲۹ مقدمه‌ای بر نظریه احتمال معاصر دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات  علی مدنی   ۱۳۸۴
۳۰ جایگاه طبیعت و محیط زیست در فرهنگ و شهرهای ایرانی دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات محمد نقی زاده   ۱۳۸۴
۳۱ مبانی اصول و  مسائل برنامه درسی (جلد دوم) دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات Allan C Ornstein & Francis P Hunkins قدسی احقر ۱۳۸۴
۳۲ انگلیسی تخصصی محیط زیست دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات جعفر نوری   ۱۳۸۴
۳۳ اقتصاد کلان پیشرفته (جلد دوم: نظریه ادوار تجاری) دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات David Romer مهدی تقوی ۱۳۸۴
۳۴ گیاهان زراعی و باغی فراموش شده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات Hernandez Bermejo , J. Leon قربان نورمحمدی، محمدرضا حاج سیدجوادی، محمدتقی درزی و محسن موحدی دهنوی ۱۳۸۴
۳۵ مقدمه‌ای بر اقتصاد خرد دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات هاشم نیکو مرام و علیرضا اقبالی   ۱۳۸۴
۳۶ مبانی استنتاج آماری جلد ۱ دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات علی مدنی   ۱۳۸۴
۳۷ راهنمای نظریه تابع چگالی برای شیمی دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات Wolfram Koch, Max C. Holthausen مجید منجمی ۱۳۸۴
۳۸ مدیریت تولید و خدمات برای مدیران اجرایی جلد اول (مبانی) دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات محمد سید حسینی    شبنم اسدی نیا   ۱۳۸۴
۳۹ مقدمه‌ای بر تحلیل‌های اقتصاد خرد دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات مهدی تقوی   ۱۳۸۴
۴۰ مرجع کامل Microsoft Excel دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات محمدرضا شاهرخی یگانه و امین حیدرپور   ۱۳۸۴
۴۱ رشد جنسیت واحد علوم و تحقیقات Susan Glombok, Robyan Fivush میر صلاح الدین عنایتی و بهمن گرجیان ۱۳۸۴
۴۲ مرجع کامل Open GL دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات  محمدناصر مقدسی و احسان کامرانی   ۱۳۸۴
۴۳ مبانی استنتاج آماری جلد ۲ دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات علی مدنی   ۱۳۸۴
۴۴ مدیریت تولید و خدمات برای مدیران اجرایی (جلد دوم: مباحث پیشرفته) دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات  محمد سید حسینی   شبنم اسدی نیا   ۱۳۸۵
۴۵ گیاهان داروئی ایران دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات اکرم عیدی و مریم عیدی   ۱۳۸۵
۴۶ مقدمه‌ای بر ترمودینامیک آماری دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات حسین آقایی و مهران آقایی   ۱۳۸۵
۴۷ برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای رویکرد سیستمی دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات J.Brian Mcloughlin فرح حبیب ۱۳۸۵
۴۸ نظریه مجموعه‌ها، تناظرها، توابع و روابط دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات علی مدنی   ۱۳۸۵
۴۹ مقدمه‌ای بر نظریه احتمال  دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات علی مدنی   ۱۳۸۵
۵۰ بازاریابی صنعتی دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات Krishna K. Havaldar محمد علی عبدالوند و هاشم نیکو مرام ۱۳۸۵
۵۱ آمار  I  بخش ۱ و ۲ (تاریخچه مختصر و آمار توصیفی) دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات علی مدنی   ۱۳۸۵
۵۲ نظریه ادوار تجاری (کتاب سوم) دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات مقالات مهدی تقوی ۱۳۸۵
۵۳ اقتصاد کلان پیشرفته (جلد سوم) دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات David Romer مهدی تقوی ۱۳۸۵
۵۴ اصول و روش‌های پژوهش کیفی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات نجلا حریری   ۱۳۸۵
۵۵ عرفان اسلامی سیر تحول متون دانشکده الهیات و فلسفه واحد علوم و تحقیقات اسماعیل منصوری لاریجانی   ۱۳۸۵
۵۶ آمار ۱ بخش تکمیلی دانشکده مدیریت و اقتصاد  واحد علوم و تحقیقات علی مدنی   ۱۳۸۵
۵۷ فرهنگ فارسی - سواحیلی  انگلیسی دانشکده زبان و ادبیات واحد علوم و تحقیقات مینا حسنی   ۱۳۸۵
۵۸ سیر تطور تفاسیر شیعه  دانشکده الهیات و فلسفه واحد علوم و تحقیقات سید محمدعلی ایازی   ۱۳۸۵
۵۹ فراتر از رشد اقتصادی مقدمه ای بر توسعه پایدار دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات Tatyana P.Soubbotina مهدی تقوی ۱۳۸۵
۶۰ فرهنگ اصطلاحات تخصصی دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات ترجمه و گردآوری هاشم نیکومرام، فریدون رهنمای رودپشتی و فرشاد هیبتی   ۱۳۸۵
۶۱ روش های ناپارامتری در آمار (روش آزاد توزیع‌ها) (بخش اول) دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات علی مدنی   ۱۳۸۵
۶۲ جبر حوادث و فضای احتمال گسسته (جلد اول) دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات علی مدنی   ۱۳۸۵
۶۳ روش‌های اساسی پژوهش برای کتابداران دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات Ronald R. Powell نجلا حریری ۱۳۸۵
۶۴ جبر حوادث و فضای احتمال گسسته (جلد دوم) دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات علی مدنی   ۱۳۸۵
۶۵ راهنمای عملی تدریس دانشگاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات Wilbert James Mckeachie سید مهدی میردامادی ۱۳۸۶
۶۶ توسعه فرهنگ موثر ایمنی جلد اول دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات James E. Roughtont - James J. Mercurio پروین نصیری، سیدشمس الدین علیزاده و مهدی احمدلو ۱۳۸۶
۶۷ تکنولوژی پسته دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی واحد علوم و تحقیقات پیمان مهستی و چنگیز اسفندیاری   ۱۳۸۶
۶۸ مقدمه‌ای بر مکانیک مدار ماهواره دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات F.P.J.Rimrott محمدرضا سلطانی ابوالفضل ملکی ۱۳۸۶
۶۹ سازگاری‌های هورمونی در ورزش دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات A.A Viru, Mehis Viru ماندانا غلامی و الهام افتخاری ۱۳۸۶
۷۰ مبانی استنتاج آماری جلد ۳ دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات علی مدنی   ۱۳۸۶
۷۱ فرهنگ سواحیلی به فارسی دانشکده زبان و ادبیات واحد علوم و تحقیقات کبری خلیلی جعفر آباد   ۱۳۸۶
۷۲ مورد کاوی در مدیریت مالی دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات Jim Demello مریم خلیلی عراقی ۱۳۸۶
۷۳ راهنمای تشخیص و درمان طب داخلی دام‌های بزرگ دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات مهدی سخا   ۱۳۸۶
۷۴ مایکو ویروس‌ها دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات حمیدرضا زمانی زاده   ۱۳۸۶
۷۵ شیمی محاسباتی گوسین ۲۰۰۳ دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات مجید منجمی   ۱۳۸۶
۷۶ داروهای ضد قارچی پزشکی و دامپزشکی  دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات منصور بیات و خلیل علی محمدزاده   ۱۳۸۶
۷۷ انواع کاغذ و مقوا دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات     Hannu Paulapuro امیر هومن حمصی، یحیس همزه و محمدحسن اختراع ۱۳۸۶
۷۸ سیاست‌های ملی و رشد اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات مجموعه مقالات مهدی تقوی ۱۳۸۶
۷۹ سرکوب مالی, عمق مالی و رشد اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات Joseph H. Haslag مهدی تقوی ۱۳۸۶
۸۰ رشد اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات Robert E. Lucas مهدی تقوی، ابراهیم رضایی و محسن علی حیدری ۱۳۸۶
۸۱ تکنولوژی تولید الیاف پیشرفته دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات Nakajima Toshinary ابو سعید رشیدی، رامین خواجوی و میرمحمد میرجلیلی ۱۳۸۶
۸۲ اصول و مدیریت اسلامی از منظر امام علی (ع) دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات هاشم نیکو مرام، ا سماعیل کاوسی، جعفر رحمانی   ۱۳۸۶
۸۳ آسیب شناسی ماهی و میگو دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات عادل حقیقی خیابانیان اصل   ۱۳۸۶
۸۴ اصول رشد اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات Thorvaldur Gylfason مهدی تقوی ۱۳۸۶
۸۵ Accounting دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات هاشم نیکومرام و احمد یعقوب نژاد   ۱۳۸۶
۸۶ آسیب شناسی عمومی دامپژشکی  دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات ترجمه و گردآوری ایرج سهرابی حقدوست، کیوان جمشیدی و پژمان مرتضوی ۱۳۸۶
۸۷ بازارها و نهادهای مالی دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات فرشاد هیبتی، هاشم نیکومرام و فریدون رهنمای رودپشتی     ۱۳۸۷
۸۸ اسپوندیلیت انکیلوزان دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات سعید حصارکی، آریوشاهین جعفری   ۱۳۸۷
۸۹ پیش بینی اثرات زیست محیطی دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات مسعود منوری   ۱۳۸۷
۹۰ بهینه سازی توسط کلونی مورچگان دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات Marco Dorigo, Thomas Stutzle میربهادر قلی آریا نژاد، محمدتقی تقوی فرد و کاوه خلیلی دامغانی  ۱۳۸۷
۹۱ مدیریت و کنترل موجودی دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات CC.Donald J.Waters میربهادر قلی آریا نژاد، مهدی ایرانپور، کامران کیانفر و بهمن نادری  ۱۳۸۷
۹۲  روش‌های ناپارامتری در آمار (روش آزاد توزیع‌ها) (بخش دوم) دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات علی مدنی   ۱۳۸۷
۹۳ مدیریت (از نظریه تا عمل) دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات Gerald A. Cole کریم حمدی  اسماعیل کاوسی ۱۳۸۷
۹۴ گداخت, مقدمه‌ای بر فیزیک و تکنولوژی جوش هسته‌ای مرکز تحقیقات فیزیک واحد علوم و تحقیقات Weston M. Stacey محمود قرآن نویس و رکسانا ترکیشیان ۱۳۸۷
۹۵ مدیریت زباله‌های بیمارستانی دانشکده محیط زیست وانرژی واحد علوم و تحقیقات قاسم علی عمرانی   ۱۳۸۷
۹۶ فیزیک پلاسما و کاربردهای آن (جلد اول) مرکز تحقیقات فیزیک واحد علوم و تحقیقات محمود قران نویس و امیرحسین ساری   ۱۳۸۷
۹۷ آنالیز عددی پیشرفته دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات توفیق الهویرنلو، اسماعیل بابلیان و نارسیس آفتاب کیانی   ۱۳۸۷
۹۸ سرمایه اجتماعی دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات هاشم نیکومرام، عباس طلوعی اشلقی و اسماعیل کاوسی    ۱۳۸۷
۹۹ رفتار سازمانی دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات John Middleton کریم حمدی و مصطفی عبدی ۱۳۸۷
۱۰۰ نگرشی نو به آنالیز عددی پیشرفته با تاکید بر حل مساله دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات توفیق الهویرنلو، سعید خضرلو و معصومه خضرلو   ۱۳۸۷
۱۰۱ مدل سازی شبکه‌های عصبی دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات Phil Picton  عباس طلوعی اشلقی و رضا رادفر ۱۳۸۷
۱۰۲ از منازعه تا همبستگی (بررسی روابط بین الملل خاورمیانه از نظر مکتب انگلیسی) دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات عبدالعلی قوام و سیداحمد فاطمی نژاد   ۱۳۸۷
۱۰۳ آمار ۱ راهنما و حل تمرین بخش‌های ۱ و ۲ دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات  علی مدنی   ۱۳۸۷
۱۰۴ معماری و هویت دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات Chris Abel  فرح حبیب ۱۳۸۷
۱۰۵ درآمدی بر روش شناسی قرآن در بیان عقاید دانشکده الهیات و فلسفه واحد علوم و تحقیقات سید محمد علی ایازی   ۱۳۸۷
۱۰۶ آمار و احتمال  دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات فرهاد حسین زاده لطفی، میکائیل مختاری و علیرضا وحیدی   ۱۳۸۷
۱۰۷ رشد، ثبات و تجارت دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات Brian Snowdon  مهدی تقوی ۱۳۸۷
۱۰۸ مبانی حسابداری مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات فریدون رهنمای رود پشتی   ۱۳۸۷
۱۰۹ تحلیل پوششی داده‌ها وکاربردهای آن دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات غلامرضا جهانشاهلو، فرهاد حسین زاده لطفی و هاشم نیکومرام   ۱۳۸۷
۱۱۰ روشهای عددی در جبر خطی با تأکید بر حل مسأله دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات توفیق الهویرنلو، معصومه خضرلو و سعید خضرلو   ۱۳۸۷
۱۱۱ حسابداری مدیریت راهبردی دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات  فریدون رهنمای رود پشتی   ۱۳۸۷
۱۱۲ تکنیک‌های آزمایشگاهی روغن‌ها و چربی‌ها دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی واحد علوم  و تحقیقات مهرداد قوامی، مریم قراچورلو و بابک غیاثی طرزی   ۱۳۸۷
۱۱۳ مجموعه فازی و خواص آن دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات توفیق الهویرنلو و نرگس طاهری   ۱۳۸۷
۱۱۴ بازارهای سرمایه رو به رشد و جهانی شدن دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات Augusto de La Torre مهدی تقوی و سیروس امیدوار ۱۳۸۷
۱۱۵ مروری بر پاسخ های ایمنی به عفونت های قارچی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات منصور بیات و شهروز قادری   ۱۳۸۷
۱۱۶ رشد هماهنگی حرکت در کودکان دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات Geert J.P.Savelsbergh  عبداله قاسمی و میثم رضایی ۱۳۸۷
۱۱۷ مدلسازی و تحلیل سیستم‌های منابع آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات S.Vedula, P.P. Mujumdar حسین بابا زاده و محمدرضا بهشتی ۱۳۸۷
۱۱۸ تشخیص آزمایشگاهی دامپزشکی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات R.S Chauhan منصور بیات ۱۳۸۷
۱۱۹ مدل سازی در علوم مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات Michael Pidd  عباس طلوعی اشلقی و محمدرضا معتدل  ۱۳۸۷
۱۲۰ فرهنگ لغات مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات  عباس طلوعی اشلقی، ابراهیم نظری و سحر قره نژاد    ۱۳۸۷
۱۲۱ دولت سازی، ملت سازی و نظریه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات عبدالعلی قوام و افشین زرگر   ۱۳۸۷
۱۲۲ حل تشریحی مسایل سیستم‌های توزیع شده. به همراه تمارین حل شده اضافی دانشکده فنی و مهندسی  واحد علوم و تحقیقات Andrew S. Tanenbaum, Maarten van steen مجید حق پرست ۱۳۸۸
۱۲۳ اطلس قارچ‌های ماکروسکوپی ایران جلد اول (استان گیلان) دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات سارا سعادتمند   ۱۳۸۸
۱۲۴ مقدمه‌ای بر طراحی تحمل پذیر خطا (طراحی سیستم‌های مطمئن) دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات Elena Vladimirovna Dubrova امیرمسعود رحمانی و مجید حق پرست ۱۳۸۸
۱۲۵ توسعه فرهنگ موثر ایمنی جلد دوم دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات James E. Roughtont - James J. Mercurio پروین نصیری، سیدشمس الدین علیزاده و مهدی احمدلو ۱۳۸۸
۱۲۶ کاربرد کامپیوتر در ریاضیات دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات فرهاد حسین زاده لطفی، غلامرضا جهانشاهلو و محسن واعظ قاسمی   ۱۳۸۸
۱۲۷ توسعه نیافتگی در دوران پسا استعماری  دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات احمد ساعی   ۱۳۸۸
۱۲۸ مقدمه‌ای بر مهندسی پزشکی زیستی جلد اول بیو الکتریک و بالینی دانشکده مهندسی پزشکی واحد علوم و تحقیقات       سیدمحمد فیروزآبادی       سید ابوالفضل صانعی   ۱۳۸۸
۱۲۹ درآمدی برجامعه شناسی شهری دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات مهرداد نوابخش   ۱۳۸۸
۱۳۰  مولد بخار در نیروگاههای هسته‌ای WWWER-۱۰۰۰ دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات غلامرضا جهان فرنیا و احسان ظریفی    ۱۳۸۸
۱۳۱ بانکداری سرمایه گذاری دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات Tom Lott, Derek Loosvelt مریم خلیلی عراقی ۱۳۸۸
۱۳۲ مبانی و روشهای تفسیر قرآن کریم دانشکده الهیات و فلسفه واحد علوم و تحقیقات  سید محمد علی ایازی   ۱۳۸۸
۱۳۳ مقدمه‌ای بر مهندسی پزشک زیستی جلد دوم بیومکانیک دانشکده مهندسی پزشکی واحد علوم و تحقیقات سیدفرهاد طباطبایی قمشه و سیدابوالفضل صانعی   ۱۳۸۸
۱۳۴ پاسخ انسان به ارتعاش دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات Neil J. Mansfield پروین نصیری، حسین ماری اریاد، مهدی جهانگیری، مسعود ریسمانچیان و علی کریمی ۱۳۸۸
۱۳۵ روش‌های تحقیق در فعالیت بدنی (ویژه علوم انسانی) (جلد اول) دانشکده علوم انسانی و اجنماعی واحد علوم و تحقیقات Jerry R. Thomas, Jack K.Nelson  علی محمد امیر تاش و فرشاد تجاری  ۱۳۸۸
۱۳۶ مروری بر میکروبیولوژی باشگاه پژوهشگران جوان واحد علوم و تحقیقات کسری حمدی، علیرضا شعاع حسنی و امیر قائمی   ۱۳۸۸
۱۳۷ حل عددی معادلات انتگرال دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات توفیق الهویرنلو   ۱۳۸۸
۱۳۸ تکنیک‌های تشخیصی قارچ شناسی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات منصور بیات، علی رضا عزیزی سراجی و سیدرضا روحانی   ۱۳۸۸
۱۳۹ مدیریت مشارکتی در منابع طبیعی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات
Stephen R Tyler سید جمال فرج اله حسینی ۱۳۸۸
۱۴۰ مورفوتکتونیک دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات علی سلگی و محسن پورکرمانی   ۱۳۸۸
۱۴۱ بیو تکنولوژی قارچی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات  منصور بیات، سیدرضا روحانی و علیرضا عزیزی سراجی    ۱۳۸۸
۱۴۲ تست ورزش دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات کالج پزشکی ورزشی آمریکا ماندانا غلامیان و لیلا صباغیان راد ۱۳۸۸
۱۴۳ مدیریت تغییر نگاهی به نظام اداری ایران دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات  رضا نجف بیگی   ۱۳۸۸
۱۴۴ آمار و احتمال مهندسی دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات فرهاد حسین زاده لطفی، علیرضا وحیدی و میکائیل مختاری   ۱۳۸۸
۱۴۵ تئوری حسابداری دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات  هاشم نیکو مرام، بهمن بنی مهد    ۱۳۸۸
۱۴۶ بنیان‌های مدیریت دانش دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات Bryan P.Bergeron     کریم حمدی     اسماعیل کاوسی ۱۳۸۸
۱۴۷ مدیریت استراتژیک بازاریابی دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات David W.Cravens, Charls W.Lamb, Victoria Lynn Crittenden محمدعلی عبدالوند و کامبیز حیدرزاده ۱۳۸۸
۱۴۸   اصول تشخیصی ویروس شناسی جلد ۱  دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات Gregory A.Storch منصور بیات، علیرضا عزیزی سراجی و زهرا حضوری ۱۳۸۸
۱۴۹   اصول تشخیصی ویروس شناسی جلد ۲ دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات Gregory A.Storch منصور بیات، علیرضا عزیزی سراجی و زهرا حضوری ۱۳۸۸
۱۵۰ English for Environmental Sciences دانشکده زبان و ادبیات واحد علوم و تحقیقات پرویز بیرجندی، محمد علیپور و کامران مهرگان   ۱۳۸۸
۱۵۱ نظریه احتمال دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات علی مدنی   ۱۳۸۸
۱۵۲ مقدمه‌ای بر روش‌های آماری چند متغیره کاربردی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات  فرخ درویش کجوری   ۱۳۸۸
۱۵۳ مروری کوتاه بر میکروب شناسی دامپزشکی (بخش باکتری شناسی) دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات P.J.Quinn, Bryan K.Markey منصور بیات و عطا یزدان پناه ۱۳۸۸
۱۵۴ کاربرد کامپیوتر در صنایع دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات فرهاد حسین زاده لطفی، غلامرضا جهانشاهلو و محسن واعظ قاسمی   ۱۳۸۸
۱۵۵ جامعه شناسی فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهری (ICTs) دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات مهرداد نوابخش و معصومه مطلق   ۱۳۸۸
۱۵۶ مراحل رشد اقتصادی     دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات     Walt Whitman Rostow مهدی تقوی و شعله باقری پرمهر ۱۳۸۸
۱۵۷ اثرات زیست محیطی پروژه‌های توسعه دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات مسعود منوری   ۱۳۸۸
۱۵۸ ارزیابی تغذیه ورزشکاران       دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات  Judy Anne Driskell, Ira Wolinsky ماندانا غلامیان و لیلا صباغیان راد ۱۳۸۸
۱۵۹ درآمدی بر تحلیل توامان واحد علوم و تحقیقات Bryan k Orme رضا همتی ۱۳۸۸
۱۶۰ نظارت، ارزشیابی وکنترل با تاکید بر علوم تربیتی و تربیت بدنی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم تحقیقات علی محمد امیر تاش   ۱۳۸۸
۱۶۱ راهنمای عملی معتبر سازی در آزمایشگاه های تشخیص طبی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات David Burnett منصور بیات، حسن افتخاری و رسول سلیمانی استیار ۱۳۸۸
۱۶۲ ژئوپلتیک حقوق بشر در جهان دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات عبدالرضا فرجی راد و شهرام قاضی زاده   ۱۳۸۸
۱۶۳ دوره تاریک پیش رو دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات Jane Jacobs فرح حبیب ۱۳۸۸
۱۶۴ بینایی در ورزش   دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات   Thomas A.Wilson, Jeffrey E.Falkel عبداله قاسمی و مریم مؤمنی ۱۳۸۸
۱۶۵ مدیریت پورتفولیوی پروژه دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات مجتبی حسینعلی پور و صالح محمدی   ۱۳۸۸
۱۶۶ آنالیز فوریه و مشتقات جزئی با مسائل حل شده دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات فرهاد حسین زاده لطفی، نیما راسخ صالح و علیرضا قاسمی   ۱۳۸۸
۱۶۷ آنالیز مختلط با مسائل حل شده دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات فرهاد حسین زاده لطفی، نیما راسخ صالح و علیرضا قاسمی   ۱۳۸۸
۱۶۸ مواد زائد خطرناک مشتمل بر خصوصیات، طبقه‌ بندی، خطرات بهداشتی روش‌های .... دانشکده محیط زیست وانرژی واحد علوم و تحقیقات قاسم علی عمرانی   ۱۳۸۸
۱۶۹ بیماریهای دستگاه ادراری در دامهای بزرگ دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات مهدی سخا و محمدمهدی کمیلیان   ۱۳۸۸
۱۷۰ فرآیند خط مشی گذاری عمومی دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات کرم اله دانش فرد   ۱۳۸۸
۱۷۱ مقدمه‌ای بر ترمودینامیک شیمیایی جامدات دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات حسین آقایی و مهران آقایی   ۱۳۸۹
۱۷۲ جهانی شدن، سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات تقی ترابی و نازی محمد زاده اصل   ۱۳۸۹
۱۷۳ مفاهیم نوین در تغذیه نشخوارکنندگان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات Sylvie Andrieu محمد چمنی و علیرضا صیداوی ۱۳۸۹
۱۷۴

پوست آسیایی

واحد علوم و تحقیقات Goh Chee Leok, Chua Sze Hon, Ng See Ket خلیل علی محمد زاده، منصور بیات، علی ابطحی، سیدمجتبی حسینی و نسرین سادات نبوی ۱۳۸۹
۱۷۵ وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات علی اصغر صادقی، پروین شورنگ و محمد چمنی   ۱۳۸۹
۱۷۶ بررسی عیوب رنگ‌ها و پوشش‌ها دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات Dwight G. Weldon محمد مهدی جلیلی، حسین شعبانی برزگر و فاطمه دولت زاده ۱۳۸۹
۱۷۷ هیدرو دینامیک دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات امیر خسرو جردی   ۱۳۸۹
۱۷۸ مقدمه‌ای بر ریسک ارزی دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات Brian Coyle مریم خلیلی عراقی ۱۳۸۹
۱۷۹ اخلاق کسب و کار از دیدگاه اسلام دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات Issa Rafik, Beekun هاشم نیکو مرام و مهدی معدنچی زاج ۱۳۸۹
۱۸۰ حل مسایل اپتیک فوریه مرکز تحقیقات فیزیک واحد علوم و تحقیقات Bernard Marais حبیب مجیدی ذوالبنین ۱۳۸۹
۱۸۱ طراحی شبکه‌های تامین آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات Prabhata K Swamee, Ashok K. Sharma حسین بابا زاده، محمدرضا بهشتی ۱۳۸۹
۱۸۲ گداخت انرژی کیهان مرکز تحقیقات فیزیک واحد علوم و تحقیقات Mc Cracken, Peter E. Stott محمود قرآن نویس و عبدالرحیم پرتوی ۱۳۸۹
۱۸۳ مقدمه‌ای بر برنامه ریزی فرهنگی دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات کریم حمدی، اسماعیل کاوسی و مینا اصفهانی   ۱۳۸۹
۱۸۴ مکانیک کوانتومی مرکز تحقیقات فیزیک واحد علوم و تحقیقات  David McMahon محمود قرآن نویس، نادر عزیزی و سحر مهرانفر ۱۳۸۹
۱۸۵ تکتونیک مناطق برشی دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات علی سلگی و حسن حاجی حسینلو   ۱۳۸۹
۱۸۶ دوره نظریه احتمال (بخش اول) دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات علی مدنی   ۱۳۸۹
۱۸۷ دوره نظریه احتمال (بخش دوم) دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات علی مدنی   ۱۳۸۹
۱۸۸ روند دولت-ملت سازی در جمهوری‌های قفقاز جنوبی دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات عبدالعلی قوام و افشین زرگر   ۱۳۸۹
۱۸۹ ژنتیک الگوریتم دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات Randy L.Haupt, S.E Haupt عباس طلوعی اشلقی، رضا رادفر و محمدعلی افشار کاظمی ۱۳۸۹
۱۹۰ اصول سینتیک و مکانیسم واکنش‌های شیمیایی دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات Harold Eric Avery کریم زارع و مرتضی جباری ۱۳۸۹
۱۹۱ مقدمه‌ای بر اکتساب مهارت در ورزش دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات John Honeybourne عبدالله قاسمی و مینا زرین ۱۳۸۹
۱۹۲ پروتکل تمرین ورزشی در جانوران آزمایشگاهی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات انجمن فیزیولوژِی آمریکا ماندانا غلامی و الهام افتخاری ۱۳۸۹
۱۹۳ تجارت بین‌الملل پیشرفته دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات    Robert C.Feenstra مهدی تقوی و حشمت عسگری ۱۳۸۹
۱۹۴ رمزبندی تصویر و ویدئو  دانشکده فنی و مهندسی  واحد علوم و تحقیقات ,Andreas Uhl,Andreas Pommer فرزاد زرگری اصل ۱۳۸۹
۱۹۵ تحلیل آماری پارامتریک دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات عباس طلوعی اشلقی و محمدسعید صفاکیش   ۱۳۸۹
۱۹۶ اخلاق حرفه‌ای در کتابداری علوم انسانی و اجتماعی شعبان طاهری و عصمت صدری فرد   ۱۳۸۹
۱۹۷ ایمنی کار در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات علی اصغر صادقی، پروین شورنگ، مهدی امین افشار و محمد چمنی   ۱۳۸۹
۱۹۸ تحلیل و تفسیر آزمون‌های آماری تک متغیره و چند متغیره با استفاده از spss دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات عباس طلوعی اشلقی و محمدسعید صفاکیش   ۱۳۸۹
۱۹۹ شکستن سقف شیشه‌ای سیاست علوم انسانی و اجتماعی Barbara Palmer   Dennis Michael Simon زهرا پیشگاهی فرد و محمد زهدی گهرپور ۱۳۸۹
۲۰۰ مهندسی فرآیندهای حرارتی خورشیدی  دانشکده محیط زیست و انرژی      John A.Duffie, William A.Beckman مرتضی خلجی اسدی، فرود ترابیان اصفهانی و احمدرضا ریاحی ۱۳۸۹
۲۰۱ آموزش محیط زیست دانشکده محیط زیست و انرژی اکرم الملوک لاهیجانیان   ۱۳۹۰
۲۰۲ تحلیل آماری ناپارامتریک دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات عباس طلوعی اشلقی و محمدسعید صفاکیش   ۱۳۹۰
۲۰۳ مدیریت زیست محیطی پروژه‌های توسعه دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات مسعود منوری   ۱۳۹۰
۲۰۴ خون مصنوعی دانشکده مهندسی پزشکی واحد علوم و تحقیقات فرزانه سمیعی   ۱۳۹۰
۲۰۵ طراحی مدارهای RF MEMS برای مخابرات بی سیم دانشکده  فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات Hector J de Los. Santos مسعود دوستی و آمنه حبیب زاده ۱۳۹۰
۲۰۶ آمارهای مالی دولت، ویژگی‌ها و چالش‌ها دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات

تقی ترابی

محمد جوادی

  ۱۳۹۰
۲۰۷ امواج الکترومغناطیس در بلورهای نوری مرکز تحقیقات فیزیک واحد علوم و تحقیقات یوسف سید جلیلی  سارا شاد مهری   ۱۳۹۰
۲۰۸               سیستم‌های تولید سلولی               طراحی برنامه ریزی و کنترل دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات Nanua Singh Divakar Rajamani میربهادرقلی آریانژاد، هادی شیرویه زاد، رضا دبستانی ۱۳۹۰
۲۰۹ آشنایی با GAMS و برنامه‌های مدلهای DEA دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات غلامرضا جهانشاهلو، فرهاد حسین زاده لطفی، محسن واعظ قاسمی و زهره مقدس   ۱۳۹۰
۲۱۰ روغن‌ها و چربی‌ها ساختارها و واکنش‌های شیمیایی دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی واحد علوم و تحقیقات مریم قراچورلو و مهرداد قوامی   ۱۳۹۰
۲۱۱ ریاضیات در شیمی فیزیک دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات مجید منجمی   ۱۳۹۰
۲۱۲ روش‌های آزمون گندم، آرد و فرآورده‌های آن دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی واحد علوم و تحقیقات بابک غیاثی طرزی مانیا صالحی فر   ۱۳۹۰
۲۱۳ بهینه سازی برای موتورهای جستجوگر (سئو) دانشکده فنی و مهندسی  واحد علوم و تحقیقات مهدی حسین زاده مهدی گلسرخ تبار امیری   ۱۳۹۰
۲۱۴ دندانپزشکی حیوانات کوچک دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات Cedric Tutt غلامرضا عابدی رضا خاندانلو-محمد اشرف زاده تخت فولادی پیمان شاه زمانی ۱۳۹۰
۲۱۵

روش‌های پژوهش در فعالیت بدنی (ویژه علوم انسانی) (جلد دوم)

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات Jerry R. Thomas  Jack K Nelson علی محمد امیرتاش فرشاد تجاری ۱۳۹۰
۲۱۶ میکروکنترلرهای PIC معماری داخلی، برنامه نویسی با استفاده از کامپایلر mikro PRO for PIC دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات امیرمسعود رحمانی، صمد صبوری و احمد صبوری   ۱۳۹۰
۲۱۷ روش‌های تصادفی برای جریان در محیط متخلخل: مدیریت عدم قطعیت دانشکده مهندسی نفت واحد علوم و تحقیقات Dongxiao Zhang احمد مومنی و علی اکبر سبزی ۱۳۹۰
۲۱۸ بازار ارز دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات Brian Coyle مریم خلیلی عراقی ۱۳۹۰
۲۱۹

روش‌ها و کاربردهای تصمیم گیری چند هدفه

دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات Ching Lai Hwang Abu Syed Masud محمدسعید صفاکیش ۱۳۹۰
۲۲۰ بهینه سازی چند هدفه غیر خطی دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات Kaisa Miettinen محمدسعید صفاکیش ۱۳۹۰
۲۲۱ تحلیل‌های چند معیاره در تصمیم گیری‌های اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات Carlos Romero, Tehir Rehman محمدسعید صفاکیش ۱۳۹۰
۲۲۲ آنالیز ترکیبات بیولوژیک دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات علی اصغر صادقی، پروین شورنگ و مهدی امین افشار   ۱۳۹۰
۲۲۳ اصول جراحی پلاستیک و ترمیمی پوست در حیوانات کوچک دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات حمیدرضا فتاحیان، محمد اشرف زاده تخت فولادی و امیرعلی جهانشاهی   ۱۳۹۰
۲۲۴ کیفیت چوب و مبانی بیولوژیکی آن
 
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات John R.Barnett; George Jeronimidis حبیب الله خادمی اسلام، سیدخلیل حسینی هاشمی و عاطفه شیخی سامانلو ۱۳۹۰
۲۲۵

شیمی قارچ‌ها

دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات James Ralph Hanson منصور بیات و رسول سلیمانی استیار ۱۳۹۰
۲۲۶ جنبه‌های تولید کود ارگانیک دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات قاسم علی عمرانی، مینا مکی آل آقا و نفیسه نوریه   ۱۳۹۰
۲۲۷ تحلیل هندسی با شبکه‌های آزیموتی دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات علی سلگی، خالد حمودی عبیدی و محسن پورکرمانی   ۱۳۹۰
۲۲۸ کار قلب و فعالیت بدنی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات Paul.D.Thompson ماندانا غلامی و الهام افتخاری ۱۳۹۰
۲۲۹ جراحی ستون مهره در حیوانات کوچک دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات حمیدرضا فتاحیان، محمد اشرف زاده تخت فولادی هادی دادآفرید و امیرعلی جهانشاهی   ۱۳۹۰
۲۳۰

علم مواد هسته‌ای

دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات Clement Lemaignan میترا اطهری علاف و سیدعلی حسینی ۱۳۹۰
۲۳۱ کشت سلول، بافت، اندام و جنین تئوری و روش‌های آزمایشگاهی دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات کاظم پریور و مونا فرهادی   ۱۳۹۰
۲۳۲ راهنمای جامع نرم افزار ADS (جلد اول) دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات مسعود دوستی و علی شیر مرادی کردعلیوند   ۱۳۹۰
۲۳۳ اصول و فناوری بازیافت مواد زاید آلی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات مرتضی الماسی، حسین باخدا و محمد امامی   ۱۳۹۱
۲۳۴ شهر بیداری (اصول، شیوه‌ها، جلوه‌ها)
 
دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات محمد نقی زاده   ۱۳۹۱
۲۳۵ فناوری رنگ بری خمیر کاغذ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات امیرهومن حمصی و رضا حسین پور   ۱۳۹۱
۲۳۶ مدیریت مشارکت عمومی خصوصی با تمرکز بر تأمین مالی آنها و با رویکرد چشم انداز و آینده پژوهی دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات فریدون رهنمای رودپشتی، فرشاد هیبتی و موسی احمدی   ۱۳۹۱
۲۳۷ اکتشاف دانش در داده آشنایی با داده کاوی دانشکده مهندسی پزشکی  Daniel T.Larose کیوان معقولی و مرتضی زنگنه سروش ۱۳۹۱
۲۳۸ ناهنجاری‌های متابولیکی در حیوانات اهلی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی پروین شورنگ، علی اصغر صادقی و عزیزالله قطب   ۱۳۹۱
۲۳۹ همجوشی هسته‌ای مرکز تحقیقات فیزیک Weston M. Stacey محمود قرآن نویس و شهروز ساویزمحمدرضالو ۱۳۹۱
۲۴۰ تئوری و روش‌های الکترومغناطیسی در ژئوفیزیک-جلد اول دانشکده علوم پایه Michael S.Zhadanov میرستار مشین چی اصل ، سیداحسان سبحانی و احسان گلمکانی طرقبه ۱۳۹۱
۲۴۱ مروری بر نانوپزشکی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی Kewal K.Jain منصور بیات، علی رضا عزیزی سراجی، جواد ملکوتی خواه و رسول سلیمانی استیار ۱۳۹۱
۲۴۲ معادلات دیفرانسیل دانشکده علوم پایه میرمظفر معصومی و ابوالفضل تهرانیان   ۱۳۹۱
۲۴۳ کنترل کیفیت میکر,بی مواد غذایی دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی شاهرخ شعبانی و ایرج طوماری   ۱۳۹۱
۲۴۴ کتاب شناسی محیط زیست دانشکده محیط زیست و انرژی مسعود منوری   ۱۳۹۱
۲۴۵ ژئوپولیتیک فضای مجازی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پیروز مجتهدزاده   ۱۳۹۱
۲۴۶ اصول طراحی وسایل بازشونده در ماهواره دانشگاه علم و صنعت ایران کامران دانشجو، محمدرضا حسینی نامی، مهدی فکور و زهرا دانشجو   ۱۳۹۲
۲۴۷ شکست و خستگی در چوب دانشگاه تهران مهدی فکور و زهرا دانشجو   ۱۳۹۲
۲۴۸

برنامه ریزی خطی ۱

دانشکده علوم پایه George Bernard- Dantzig George B غلامرضا جهانشاهلو، فرهاد حسین‌زاده‌لطفی، مسعود صانعی، علی محمودی راد، سید روح‌اله تقاعدی ۱۳۹۲
۲۴۹ علم بهتر است یا ثروت دانشکده مدیریت و اقتصاد تقی ترابی، مسعود نوروزیان   ۱۳۹۲
۲۵۰

فرآورده‌های صفحه‌ای چوبی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی Heiko Thoemen- Mark Irle- Milan Sernek حبیب‌الله خادمی اسلام، جعفر فجه بیگلو ۱۳۹۲
۲۵۱ توسعه توریسم در کشورهای در حال توسعه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی Richard Sharpley- David J.Telfer سید وحید عقیلی، آزاد مرادی، جمشید حسین پناهی، امیر اسدی ۱۳۹۲
۲۵۲ تکنیک‌های هسته‌ای در تغذیه و فیزیولوژی نشخوارکنندگان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی علی اصغر صادقی، پروین شورنگ   ۱۳۹۲
۲۵۳ به جای آزمایش روی حیوان دانشکده دامپزشکی Jean Swingle، Greek شهاب‌الدین صافی، رامک روشنایی مقدم، سید محمد اسماعیل محبوبی ربانی، کمال‌الدین حاج محمد ابراهیم طهرانی، حامد صوفی، فریناز طاهری، مهشید بلورچیان ۱۳۹۲
۲۵۴ کاربرد PCR در قارچ‌شناسی دانشکده دامپزشکی R.F Elander منصور بیات،زهره شادمان فرد،مریم دهقانی ۱۳۹۲
۲۵۵ اپیدمیولوژی‌قارچ‌ها دانشکده دامپزشکی منصور بیات، علیرضا عزیزی سراجی   ۱۳۹۲
۲۵۶ طراحی مدار RF تئوری و کاربردها دانشکده فنی و مهندسی ludwig. Reinhold مسعود دوستی ۱۳۹۲
۲۵۷

نانو تکنولوژی، اصول و کاربردها

فیزیک sulabha K. Kulkarni یوسف سیدجلیلی، محمود قرآن نویس، فاطمع قانع ۱۳۹۲
۲۵۸ درآمدی بر طراحی و اداره کتابخانه‌های کودکان و نوجوانان   سید محمد سید‌علوی، آرزو مقصودی   ۱۳۹۲
۲۵۹

اصول تغذیه بزهای شیری

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی Antonello cannas. Giuseppe pulina علی اصغر صادقی، پروین شورنگ، سبحان گلچین ۱۳۹۲
۲۶۰ مکانیک سیالا ت وانتقال حرارت سیال تکفاز دانشکده فنی ومهندسی محمد ره گشای   ۱۳۹۲
۲۶۱ اصول و مفاهیم اولیه در انتقال حرارت هسته‌ای دانشکده فنی ومهندسی محمد ره گشای   ۱۳۹۲
۲۶۲ روشهای آزمایشگاهی دربیوتکنولوژی و میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی آر.پی.تیواری،جی.اس.هرندال،آر.تواری منصور بیات و آتوسا فردوسی ۱۳۹۲
۲۶۳ مقدمه‌ای بر بازشناخت الگو : بارویکردنرم افزارMatlab دانشکده مهندسی پزشکی سرجیوس تئودردیس ،کونستانتینوس کوترومباس کیوان معقولی ،سیدکمال الدین ستاره دان  ،مرتضی زنگنه سروش،سارا باقرزاده ۱۳۹۲
۲۶۴ مروری بر عوامل ضد قارچی و ضد باکتریایی دانشکده دامپزشکی  آ.ان.بوآ منصور بیات و آتوسا فردوسی ۱۳۹۲
۲۶۵ کمال‌گرایی در معماری ایران دانشکده هنر و معماری محمدرضا بمانیان   ۱۳۹۲
۲۶۶ معماری الگوریتمی-داده نگاری وروش های پیشرفته برنامه دهی مقداری درفرایند طراحی معماری معاصر دانشکده هنر ومعماری

محمدجواد مهدوی نژاد

غزل رفالیان

  ۱۳۹۲
۲۶۷ فیزیک جامدات بلوری دانشکده فیزیک سیدعلی سبط   ۱۳۹۳
۲۶۸ هیدروبیولوژی پیشرفته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

سیدپژمان حسینی شکرابی

ابوالقاسم کمالی

  ۱۳۹۳
۲۶۹ کارتوگرافی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

سیدهاشم حسینی

مهدی رمضانی

  ۱۳۹۳
۲۷۰ نانوسیالات و کاربرد آنها در نیروگاه‌های هسته‌ای دانشکده فنی و مهندسی غلامرضا جهانفرنیا و احسان ظریفی   ۱۳۹۳
۲۷۱

مبانی تغذیه گیاهی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی Alex c .Wiedenhoeft سعیدمفاخری و محمدجوادشکوری ۱۳۹۳
۲۷۲ تمام نگاری یک رهیافت علمی دانشکده فیزیک Ackermann.Gerhard k حبیب مجیدی ذوالبنین و حامد عباسی ۱۳۹۳
۲۷۳ نسل جدید معماران معاصر جهان اسلام دانشکده هنرومعماری Steele.James محمدجوادمهدوی نژاد و کاوان جوانرودی ۱۳۹۳
۲۷۴ مقدمه‌ای بر بازشناخت الگو و طبقه بندی دانشکده مهندسی پزشکی Dougherty.Geoff کیوان معقولی ،سیدکمال الدین ستاره دان ، مرتضی زنگنه سروش، سارا باقرزاده، شیوا پیرهادی ۱۳۹۳
۲۷۵ مواد و مهندسی سطح در تریبولوژی باشگاه پژوهشگران جوان واحد علوم و تحقیقات جمال تکدم    مجتبی نعل چیان   ۱۳۹۳
۲۷۶ طراحی عملی MMIC (مدارمجتمع یکپارچه ماکروویو) دانشکده فنی و مهندسی Marsh.Steve مسعود دوستی و همکاران ۱۳۹۳
۲۷۷ شناسایی سیستم‌ها: اصول کلی برای کاربر دانشکده مهندسی پزشکی Ljung.Lennart نادرجعفرنیا، کیوان معقولی، مرتضی زنگنه سروش، سارا باقرزاده، سمانه جعفری ۱۳۹۳
۲۷۸ ایمنی زیستی در آزمایشگاه دانشکده علوم پابه شیوا ایرانی، سیدمحمداطیابی و محمدرضا بابایی مقدم   ۱۳۹۳
۲۷۹ فرهنگ مهندسی صنایع چوب و کاغذ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی   ترجمه و گردآوری    حبیب الله خادمی اسلام، احمدثمریها و جعفر قجه بیگلو ۱۳۹۳
۲۸۰ تکنیک‌‌های زمین‌شناسی صحرائی دانشکده علوم پایه  آنجلا کوبی و همکاران علی‌اکبر ایرجیان و علی سلگی ۱۳۹۳
۲۸۱  برف و بهمن و روشهای کنترل آن دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی حسن احمدی و سیدمسعود سلیمان‌پور   ۱۳۹۳
۲۸۲ ماهیان دریایی تکثیر، پرورش و مدیریت بهداشتی باشگاه پژوهشگران جوان واحد علوم و تحقیقات سیدپژمان حسینی شکرابی و مهدی شمسایی مهرجان   ۱۳۹۴
۲۸۳ اقتصاد فرهنگ دانشکده مدیریت و اقتصاد عبدالرحیم رحیمی و علی نوروزی   ۱۳۹۴
۲۸۴ توسعه و مناقشات پارادایمی جدید (جلد دوم) دانشکده علوم انسانی و اجتماعی مصطفی ازکیا و رشید احمدرش   ۱۳۹۴
۲۸۵ کاربرد آماری در مطالعه تغییر اقلیم و آثار آن دانشکده علوم پایه امیرحسین مشکوتی   ۱۳۹۴
۲۸۶ روش‌های پژوهش با تاکید بر مطالعات پیمایشی، میدانی و مقاله نویسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی علی محمدامیرتاش   ۱۳۹۴
۲۸۷ آشنایی با تصویربرداری زیست پزشکی دانشکده مهندسی پزشکی اندرو روی وب لیلاکرمی گدللو و مجیدپولادیان ۱۳۹۴
۲۸۸ پرستاری جراحی در حیوانات کوچک مهارت‌ها و مفاهیم دانشکده دامپزشکی سارا بوش حمیدرضا فتاحیان و هادی افتخاری ۱۳۹۴
۲۸۹ مدیریت دارائی - بدهی (رویکرد کاربردی) دانشکده مدیریت و اقتصاد فریدون رهنمای رودپشتی، ابراهیم صابر، علی بشیرپور   ۱۳۹۴
۲۹۰ رشد سبز، منابع، انعطاف پذیری و پایداری محیط زیست دانشکده محیط زیست و انرژی UNITED NATIONS ESCAP/ADB /UNEP مصطفی پناهی و فرزام پوراصغر سنگاچین ۱۳۹۴
۲۹۱ زیست انرژی وامنیت غذایی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه نویسندگان فائو محمدامامی و محمد قهدریجانی ۱۳۹۴
۲۹۲ حرکت‌های توده‌ای زمین دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی بهارک معتمد وزیری، سیدمسعودسلیمان پور، امیراسحاقی   ۱۳۹۴
۲۹۳ بوم شناسی چرا و سرشاخه خواری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ایان جی ،گوردن ،هربرت اچ.تی و پرینس حسین ارزانی، سیداکبر جوادی، مجتبی اخوان ارمکی، ملیکاهاشمی و علی حمیدیان ۱۳۹۴
۲۹۴ مدیریت زنجیره تامین در صنعت ساخت و ساز دانشکده فنی و مهندسی استفان پرایک مهدی روانشادنیا ۱۳۹۴
۲۹۵ مواد زائد جامد مدیریت جمع آوری و...  دانشکده محیط زیست و انرژی قاسمعلی عمرانی   ۱۳۹۴
۲۹۶ مواد زائد جامد زباله سوزها، بازیافت مواد و... دانشکده محیط زیست و انرژی قاسمعلی عمرانی   ۱۳۹۴
۲۹۷ روند مطالعه زندگی عمومی دانشکده هنر ومعماری جان گل وبریجیت سوار حسین ذبیحی، نگار صالحی و سحر سلطانی ۱۳۹۴
۲۹۸ لوازم و تجهیزات دامپزشکی به همراه کاربرد و خصوصیات دانشکده دامپزشکی سانستاگن و ترزا اف احمداصغری، غلامرضا عابدی چم و حسام الدین حسین زاده ۱۳۹۴
۲۹۹ مقدمه‌ای بر فیزیک پلاسما دانشکده فیزیک S.N.Goswami آزاده جعفری، زهره قرآن نویس، محمود قرآن نویس ۱۳۹۴
۳۰۰ ترپن وترپنوئیدها دانشکده علوم پایه عبدالحسین روستائیان، محبوبه طاهرخانی   ۱۳۹۴
۳۰۱ تحلیل درخت خطا دانشکده محیط زیست و انرژی سیدمحمدرضا میری لواسانی، ناهید رمزعلی، فریناز سبزعلیپور   ۱۳۹۴
۳۰۲

نظام آماری ایران و چالش‌ آمارهای اقتصادی

دانشکده مدیریت و اقتصاد تقی ترابی، محمد جوادی   ۱۳۹۴
۳۰۳ فرهنگ اختصارات فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت و اقتصاد ترجمه و گردآوری کامران محمدخانی، ابراهیم نظری فرخی، محمدنظری فرخی، حسین نظری فرخی   ۱۳۹۵
۳۰۴ هویت کالبدی شهر: مفاهیم و نظریات دانشکده هنر و معماری طاهره(سها) نصر   ۱۳۹۵
۳۰۵ ریاضیات مهندسی پیشرفته دانشکده فنی و مهندسی محمدرضا جعفری نصر   ۱۳۹۵
۳۰۶ سیگنال‌ها و سیستم‌های تصویرگری پزشکی دانشکده مهندسی پزشکی جری ال پرینس، جاناتان ام لینکس منوچهر احمدوند، عمادالدین فاطمی‌زاده ۱۳۹۵
۳۰۷ سیروپ‌های گلوکزی، تکنولوژی و کاربردها دانشکده علوم و صنایع غذایی پیتر هال مسعود هنرور، فلورا فرخی ۱۳۹۵
۳۰۸ مهندسی انرژی زمین گرمایی دانشکده فنی و مهندسی یونس نوراللهی و سعید محمدزاده‌بنیا   ۱۳۹۵
۳۰۹ شبیه‌سازی‌های آزمایشگاهی در فیزیولوژی دانشکده مهندسی پزشکی زاو، استابلر، اسمیت، لوکوتا، گریفت فرزانه سمیعی ۱۳۹۵
۳۱۰ فیزیولوژی کاربردی برای دانشجویان مهندسی پزشکی دانشکده مهندسی پزشکی فرزانه سمیعی   ۱۳۹۵
۳۱۱ مهندسی پلیمریزاسیون: ویژه دانشجویان مقطع لیسانس دانشکده فنی و مهندسی نغمه فاضلی و محسن قاضی‌زاده   ۱۳۹۵
۳۱۲ قارچ‌های بی‌هوازی در دستگاه گوارش نشخوارکنندگان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی محمد چمنی و  مهدی امین افشار   ۱۳۹۵
۳۱۳ شناسایی گیاهان و علف‌های هرز با تاکید بر آناتومی آنها دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی هانسجورگ کرم و پتر بور مرجان دیانت، سیدمیثم حسینی و مصطفی اویسی ۱۳۹۵
۳۱۴ لیزر و کاربردهای آن در پزشکی دانشکده مهندسی پزشکی کیوان معقولی و مرتضی زنگنه سروش و پرستو نامداریان   ۱۳۹۵
۳۱۵ مدیریت سبد سرمایه‌گذاری با روش بهینه سازی ابتکاری دانشکده مدیریت و اقتصاد ترجمه و تالیف: فریدون رهنمای رودپشتی، غلامرضا زمردیان و وحید روح‌العلم   ۱۳۹۵
۳۱۶ فرمول‌بندی روان‌پویشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی کابانیس، سابرینا چری و همکاران سمیه رباط‌میلی ۱۳۹۵
۳۱۷ روان‌درمانی پویشی (راهنمای بالینی) دانشکده علوم انسانی و اجتماعی کابانیس، سابرینا چری وهمکاران سمیه رباط‌میلی و فریبرز باقری ۱۳۹۵
۳۱۸ روش‌ها و تکنیک‌ها در مدیریت، برنامه‌ریزی و آموزش محیط زیست جلد ۱ دانشکده محیط زیست و انرژی  اکرم‌الملوک لاهیجانیان   ۱۳۹۵
۳۱۹ روش‌ها و تکنیک‌ها در مدیریت، برنامه‌ریزی و آموزش محیط زیست جلد ۲ دانشکده محیط زیست و انرژی اکرم‌الملوک لاهیجانیان   ۱۳۹۵
۳۲۰ بررسی حالت گذرا در سیستم‌های قدرت جلد ۱ دانشکده فنی و مهندسی مارتینث -ویلجیس،خوان ا سودابه سلیمانی و داود جهانی ۱۳۹۵
۳۲۱ بررسی حالت گذرا در سیستم‌های قدرت جلد ۲ دانشکده فنی و مهندسی مارتینث -ویلجیس،خوان ا سودابه سلیمانی و داود جهانی ۱۳۹۵
۳۲۲ روابط ابژه در تمرین بالینی علوم انسانی و اجتماعی آلن جی . فرانکلند سمیه رباط میلی و محمدعلی شهرکی ۱۳۹۵
۳۲۳ نتایج درست در آزمایشگاه تشخیص طبی جلد ۱ دامپزشکی آمیتاوا داسگوپتا منصور بیات، حسن افتخاری و رسول سلیمانی ۱۳۹۵
۳۲۴ نتایج درست در آزمایشگاه تشخیص طبی جلد ۲ دامپزشکی آمیتاوا داسگوپتا  منصور بیات، حسن افتخاری و رسول سلیمانی ۱۳۹۵
۳۲۵ اصول چاه‌نگاری کاربردی علوم پایه عزت اله کاظم‌زاده،محمد پرواز داوانی و علیرضا مومنی   ۱۳۹۵
۳۲۶ شیمی فیزیک پیشرفته بخش ترمودینامیک علوم پایه مهران آقایی   ۱۳۹۵
۳۲۷ الیاف سلولزی چندسازه‌های زیستی و نانو پلیمری ۱ کشاورزی و منابع طبیعی سوشیل کالیا،بی.اس. کایت، ایندرجیت کائور حبیب‌اله خادمی‌اسلام، رضا حسین‌پور، امیر توکلی و مهدی کلاگر ۱۳۹۵
۳۲۸ الیاف سلولزی چندسازه‌های زیستی و نانو پلیمری ۲ کشاورزی و منابع طبیعی سوشیل کالیا،بی.اس. کایت، ایندرجیت کائور  حبیب‌اله خادمی‌اسلام، رضا حسین‌پور، امیر توکلی و مهدی کلاگر ۱۳۹۵
۳۲۹ تحلیل اشعار اسرار البلاغه زبان و ادبیات جلیل تجلیل   ۱۳۹۵
۳۳۰ آب‌های زیرزمینی پیشرفته علوم پایه احمد طاهرشمسی و فرهاد هوشیاری پور گردآوری و ترجمه ۱۳۹۵
۳۳۱ مقدمه‌ای بر دینامیک حریق جلد۱ محیط زیست و انرژی دوگال دریزدل مسعود مردانی وسیدمحمدرضا میری لواسانی ۱۳۹۵
۳۳۲ مقدمه‌ای بر دینامیک حریق جلد۲ محیط زیست و انرژی دوگال دریزدل مسعود مردانی وسیدمحمدرضا میری لواسانی ۱۳۹۵
۳۳۳ رهبری آموزش عالی (رویکرد هوش عاطفی و اثربخشی هیات علمی) مدیریت و اقتصاد کامران محمدخانی   ۱۳۹۵
۳۳۴ مقیدسازی حیوانات خانگی دامپزشکی احمداصغری و هادی حاجی زاده و حسام الدین حسین‌زاده   ۱۳۹۵
۳۳۵ ابزار گذاری و رفتارنگاری ژئوتکنیکی در فضاهای زیرزمینی فنی و مهندسی کاوه آهنگری و آرمان قلی‌نژاد پاجی   ۱۳۹۵
۳۳۶ ابزار بندی و رفتارنگاری ژئوتکنیکی در معادن روباز فنی و مهندسی کاوه آهنگری و دانیال بهنیا   ۱۳۹۵
۳۳۷ جت مصنوعی مبانی و کاربردها مکانیک و هوافضا راجات میتال صادق رحمتی و امیر قاصد ۱۳۹۵
۳۳۸ طراحی تحمل پذیر اشکال  فنی و مهندسی Elena. Dubrova امیرمسعود رحمانی و مجید حق‌پرست ۱۳۹۵
۳۳۹ مدیریت کیفیت و بهره‌وری علوم پایه فرهاد حسین‌زاده لطفی و محدثه شمسی و محمد احسانی فر گردآوری ۱۳۹۵
۳۴۰ ارزیابی ناتوانی یادگیری علوم انسانی و اجتماعی کامبیز کامکاری و شهره شکرگذار   ۱۳۹۵
۳۴۱ روش تحقیق با تاکید در مدیریت محیط زیست دانشکده محیط زیست و انرژی اکرم‌الملوک لاهیجانیان   ۱۳۹۵
۳۴۲ فضای حیات طیبه دانشکده هنر و معماری محمد نقی‌زاده   ۱۳۹۵
۳۴۳ تئوری بازی‌ها با رویکرد مهندسی برق فنی و مهندسی سودابه سلیمانی   ۱۳۹۵
۳۴۴ انگل‌های منتقله توسط مواد غذایی دامپزشکی yens.r.ortega ناصر حقوقی‌راد و سیدامیرعلی انوار و حامداهری ۱۳۹۵
۳۴۵ ایمنی در دستگاه حفاری علوم پایه William E.Jackson عزت‌اله کاظم‌زاده و حامد نظری ۱۳۹۵
۳۴۶

مدیریت ایمنی در تاسیسات فراساحلی بارویکرد فرایندی

SEMS, Safety case 

محیط زیست و انرژی Ian S. Sutton سیدمحمدرضا میری لواسانی و محسن فتحی ۱۳۹۵
۳۴۷ ارزیابی ویژگی‌های شخصیتی با تاکید بر فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا-۲ علوم انسانی و اجتماعی کامبیز کامکاری و شهره شکرزاده   ۱۳۹۵
۳۴۸ عوامل ژئوپلیتیکی منازعه در روابط بین‌الملل علوم انسانی و اجتماعی محمدرضا حافظ‌نیا و ریباز قربانی‌نژاد   ۱۳۹۵
۳۴۹ مدیریت حیات وحش محیط زیست و انرژی بهمن شمس اسفندآباد و محمد کابلی و زینب اسدی   ۱۳۹۵
۳۵۰ تشخیص پیش از تولد: چالش‌های بالینی و ژنتیکی پزشکی  پاتریشیا دفریتاس،آلینه سیموئینش علی حسینی برشنه، فاطمه کرمی و محمدحسین مدرسی ۱۳۹۵
۳۵۱ روش‌های تخمین آیرودینامیک سلاح مکانیک و هوافضا مور،فرانکی گیل محمدرضا حیدری و مصطفی هادی دولابی ۱۳۹۶
۳۵۲ سم شناسی و بیوشیمی حشره‌کش‌ها کشاورزی و منابع طبیعی سیمون.جی.یو  شیما رحمانی و علیرضا بندانی ۱۳۹۶
۳۵۳ راهنمای سطح یکپارچگی ایمنی سطح محیط‌زیست و انرژی آبامونتو باسیلیو و دیگران مسعود مردانی و سیدمحمدرضا میری  لواسانی ۱۳۹۶
۳۵۴ کیفیت توان الکتریکی نظارت، بهبود و ارزیابی فنی و مهندسی احمد فهیم زویا، ماریو ماناکانتلی و رامش بانسال فرامرز فقیهی ، سیدبابک مظفری و کوروش آیرناک ۱۳۹۶
۳۵۵ خواص صوتی چوب کشاورزی و منابع طبیعی ویچیتا بوکور علی یاوری، حبیب‌اله خادمی اسلام و مهساسادات میرفتاحی ۱۳۹۶
۳۵۶ نظریه نوسازی متوازن بافت‌های فرسوده شهری هنر و معماری علیرضا عندلیب   ۱۳۹۶
۳۵۷ آفتکش‌های زیستی (مدیریت آفت و تنظیم قوانین) کشاورزی و منابع طبیعی آ.بیلی و همکاران فرشید شخصی زارع و حسین فرازمند ۱۳۹۶
۳۵۸ شبیه سازی علوم پایه شلدون راس مجید شهریاری و فرهاد حسین‌زاده ۱۳۹۶
۳۵۹ ریاضی عمومی ۱ آبلمبو علوم پایه توفیق الهویرنلو و هیراد صمیمی   ۱۳۹۶
۳۶۰ آموزش مشارکت‌های مردمی در مدیریت محیط زیست جلد ۱ محیط زیست و انرژی اکرم الملوک لاهیجانیان   ۱۳۹۶
۳۶۱ آموزش مشارکت‌های مردمی در مدیریت محیط زیست جلد ۲ محیط زیست و انرژی  اکرم الملوک لاهیجانیان   ۱۳۹۶
۳۶۲ آمار توصیفی در تربیت بدنی علوم انسانی و اجتماعی سید صلاح الدین نقشبندی، ابوالفضل صادقی، احیا عابدی،زهرا کیوانی و نادر شاکری   ۱۳۹۶
۳۶۳ پایداری محیط زیست مدیریت اقتصاد سبز محیط زیست و انرژی لوپز رامون و مایکل تومان اکرم الملوک لاهیجانیان ۱۳۹۶
۳۶۴ انواع تار در عضلات اسکلتی پستانداران علوم انسانی و اجتماعی استفانوچیافینو و کارلو ریجیانی بهنازونکی،نسرین رمضانی و نادر شاکری ۱۳۹۶
۳۶۵ مدل سازی واکنش گیاهان به تنش های محیطی(تئوری و عملی) کشاورزی و منابع طبیعی حسین بابازاده و مهدی سرایی تبریزی   ۱۳۹۶
۳۶۶ مهندسی حریق جلد۱ محیط زیست و انرژی مسعود مردانی و سید محمدرضا میری لواسانی   ۱۳۹۶
۳۶۷ مهندسی حریق جلد۲ محیط زیست و انرژی مسعود مردانی و سید محمدرضا میری لواسانی   ۱۳۹۶
۳۶۸ ارزیابی ریسک و قابلیت اطمینان محیط زیست و انرژی جان اندروز و باب موس مسعود مردانی و سیدمحمدرضا میری  لواسانی ۱۳۹۶
۳۶۹ راهنمای مدیریت دارایی‌های زیرساختی فنی و مهندسی دستنامه بین المللی NANS نیوزیلند و IPWA استرالیا افشین فیروزی، مهدی خیاطی و سعید صادقی ۱۳۹۶
۳۷۰ ذخیره انرژی گرمایی با استفاده از مواد تغییر فازدهنده؛ اصول و کاربردها فنی و مهندسی Amy S. Fleischer علیرضا رضوان‌پور و محمد رضوان پور ۱۳۹۶
۳۷۱

باز اندیشی در طراحی زیرساخت‌های خدمات آب چند منظوره

کشاورزی و منابع طبیعی  Cado Maksimovic-Mathew Kurian- Reza Ardakanian حسین بابازاده، غزاله ضیایی و آوین حکمی کرمانی ۱۳۹۶
۳۷۲ اصول شبیه سازی ژئومکانیکی چاه‌ها و مخازن نفتی به کمک نرم افزار اباکوس فنی و مهندسی سید عرفان صابر حسینی و کاوه آهنگری   ۱۳۹۶
۳۷۳ محیط زیست دریا جلد اول: آشنایی با زیست شناسی دریا علوم و فنون دریایی پیتر کاسترو و مایکل هوبر امیرحسین جاوید، عبدالرضا کرباسی، مهرناز بنی اعمام و حسین نگارستان ۱۳۹۶
۳۷۴ سیستماتیک و فیلوژنی مولکولی گیاهان گلدار/ ریخت شناسی، ریز ریخت شناسی و تشریح جلد۱ علوم پایه گلاله مصطفوی و طاهر نژاد ستاری   ۱۳۹۶
۳۷۵ سیستماتیک و فیلوژنی مولکولی گیاهان گلدار/ نهاندانگان تک لپه جلد۲ علوم پایه گلاله مصطفوی   ۱۳۹۶
۳۷۶ لیزر: مبانی، انواع و کاربردها فیزیک سعید جلوانی، محمود ملاباشی و داود صالحی نیا   ۱۳۹۶
۳۷۷ مقدمه‌ای بر ناوبری و تجهیزات اندازه گیری:تئوری، سیستم‌ها و مکانیزم‌ها مکانیک و هوافضا مهدی رضایی دارستانی و امیرعلی نیکخواه   ۱۳۹۶
۳۷۸ سرینی های حیاتی: پیوند چرخه راه رفتن به درد و اختلال عملکرد علوم انسانی و اجتماعی جان گیبون محمدرحیمی، نادر شاکری و رعنا الماس شهنی ۱۳۹۶
۳۷۹ شیمی آلی سبز و کاربردهای بین رشته‌ای آن علوم پایه ورا.ام کلب مرتضی روحانی ۱۳۹۶
۳۸۰

مدیریت ایمنی استراتژیک در ساخت و ساز و مهندسی

محیط زیست و انرژی Patrick X.W..Zou-Riza Yosia Sunindijo مسعود مردانی، سیدمحمدرضا میری لواسانی و هانیه نیکومرام ۱۳۹۶
۳۸۱ راهنمای برنامه ریز در حفاظت از منابع طبیعی منابع طبیعی و محیط زیست آدریان اکس،اسپارزا و گای مک فرسون حسین ارزانی و فاطمه عالیشاه ارات بنی ۱۳۹۶
۳۸۲ مکانیک شکست هیدرولیکی علوم پایه والکو پیتر عزت‌اله کاظم‌زاده، مهدی گلزار احمدی و پویا بازرگان ۱۳۹۶
۳۸۳ پیش رانش هواپیما و موتورهای توربین گازی جلد۱ مکانیک و هوافضا  سید احمد اف رضا آقایی طوق و علی چراغی ۱۳۹۶
۳۸۴ پیش رانش هواپیما و موتورهای توربین گازی جلد۲ مکانیک و هوافضا سید احمد اف رضا آقایی طوق و علی چراغی ۱۳۹۶
۳۸۵ ژئودزی علوم پایه ولفگانگ تورگه و یورگن مولر حسین زمردیان، کامران تاجیک، مهدیه وزیری ۱۳۹۶
۳۸۶ مدیریت مالی بین‌الملل جلد ۱ مدیریت و اقتصاد جف مادورا میرفیض فلاح و بابک سید حبشی ۱۳۹۶
۳۸۷ رفتار مصرف کننده ورزشی ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی Funk.Daniel C سیدصلاح‌الدین نقشبندی و سحر فاضل هاشمی و  لیلا زکی زاده ۱۳۹۷
۳۸۸ تحلیل سیگنال بالینی جلد ۱ علوم و فناوری‌های پزشکی رنگایان و رنگاراج ام علی شیخانی و منوچهر احمدوند ۱۳۹۷
۳۸۹ تحلیل سیگنال بالینی جلد ۲            
 
علوم و فناوری‌های پزشکی رنگایان و رنگاراج ام علی شیخانی و منوچهر احمدوند ۱۳۹۷
۳۹۰ راهنمای نسخه نویسی ورزشی با رویکرد بالینی از دیدگاه ACSM (جلد اول) ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی  جونس استیون نادر شاکری، اشکان سهرابی،شکوفه سخنورددستجردی و زینب واشقانی فراهانی ۱۳۹۷
۳۹۱ حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه: عناصر غذایی پرمصرف جلداول  کشاورزی و صنایع غذایی علی محمدی ترکاشوند، فرهاد نیری، نازنین خاکی‌پور   ۱۳۹۷
۳۹۲ زبان صفر و یک پروتئین علوم پایه مریم اکبری، احمد مولایی‌راد و مهدی علیجانیان‌زاده   ۱۳۹۷
۳۹۳ پلاسما پزشکی جلد۱ علوم پایه الکساندر آ فریدمان و گری فریدمن مریم امینی، محمود قرآن نویس، محیا مظفرذوق و ریحانه سفیدآبی ۱۳۹۷
۳۹۴ پلاسما پزشکی جلد۲ علوم پایه الکساندر آ فریدمان و گری فریدمن مریم امینی، محمود قرآن نویس، محیا مظفر ذوق و ریحانه سفیدآبی ۱۳۹۷
۳۹۵ ارزشیابی سهام با رویکرد بازار مدیریت و اقتصاد ست برنستروم فریدون رهنمای رودپشتی، امیرشریف فر و علیرضا حیدرزاده هنزایی ۱۳۹۷
۳۹۶ دارونامه کاربردی حیوانات کوچک دامپزشکی احسان خاکسار، احمد اصغری، علیرضا جهاندیده و جعفر جلالی فر   ۱۳۹۷
۳۹۷ مقدمه‌ای بر سیستم‌های خبره فازی علوم پایه توفیق الهویرنلو، لیلا جمشیدی و محمدرضا شهریاری   ۱۳۹۷
۳۹۸ اکوفیزیولوژی گیاهی جلد اول علوم پایه طاهرنژادستاری و بهاره نوروزی   ۱۳۹۷
۳۹۹ فرهنگ لغات تخصصی مرتع و چراگاه علوم کشاورزی و صنایع غذایی کمال ابراهیم محمدجعفری،شهرام یوسفی خانقاه، حسین ارزانی، سیداکبرجوادی و حسین مرادی ۱۳۹۷
۴۰۰ اصول تغذیه لارو ماهیان جلد۱  منابع طبیعی و محیط زیست جی جوآن هولت مهتاب قریب‌خانی، مصطفی تاتینا و مسعود قریب‌خانی ۱۳۹۷
۴۰۱ اصول تغذیه لارو ماهیان جلد۲  منابع طبیعی و محیط زیست جی جوآن هولت مهتاب قریب‌خانی، مصطفی تاتینا و مسعود قریب‌خانی ۱۳۹۷
۴۰۲ بیماری‌های متابولیک در دام‌های بزرگ دامپزشکی مهدی سخا و وحید علمی   ۱۳۹۷
۴۰۳ طراحی و ساخت صفحه نمایش رو به مقابل برای کاربردهای پزشکی و ناوبری علوم و فناوری‌های پزشکی حسام علی‌نیازارع، نادرجعفرنیا و مرتضی زنگنه سروش   ۱۳۹۷
۴۰۴ زبان تخصصی مدیریت Comprehension for the specialized english  manajement مدیریت و اقتصاد  فاطمه سادات ابوالمعالی   ۱۳۹۷
۴۰۵ مدیریت اقتصاد منابع طبیعی کشاورزی و صنایع غذایی کوهسار خالدی و سیدیعقوب زراعت کیش   ۱۳۹۷
۴۰۶ فناوری اطلاعات رایانه در مهندسی پزشکی علوم و فناوری‌های پزشکی فریدون نوشیروان راحت آباد، الهام فرزانه بهالگردی و سید امیر فربد حسینی آفتابدری   ۱۳۹۷
۴۰۷ Technical English for Chemistry Students علوم پایه مینو عالمی، جواد مختاری و مهدیه انتظاری   ۱۳۹۷
۴۰۸ انتقال توان بی سیم توسط امواج رادیویی مکانیک ، برق و کامپیوتر شینوهارا ناوکی احسان امین و بهبد قلمکاری ۱۳۹۷
۴۰۹ بهینه سازی و کاهش قیمت تمام شده در شرکت‌های تولیدی و صنعتی فنی و مهندسی برک جوزف محمد افشار، فاطمه حیدری و محمد خلیل‌زاده ۱۳۹۷
۴۱۰ تکامل پیدایش سلول علوم پایه  علیرضا ایرانبخش، سعید حسامی تکلو و صبا مهربانی‌فر   ۱۳۹۷
۴۱۱ امواج پلاسما علوم پایه  سوانسون دونالدگری مریم قاسملو و محمود قرآن نویس ۱۳۹۷
۴۱۲ سموم میکروبی قواعد و روش‌ها کشاورزی و صنایع غذایی اوتو هولست حامد اهری، ویراستاران سید امیرعلی انوار و مبینا پویامنش  ۱۳۹۷
۴۱۳ پژوهش کیفی در فعالیت بدنی و حرفه‌های سلامت ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی ویلیام پیتنی علی محمد امیرتاش، امیر دانا، زین‌العابدین فلاح و زهرا چهارباغی ۱۳۹۷
۴۱۴ نگرش مدل سازی در شناخت و توسعه دانش موتور کنترل در حرکات انسان علوم و فناوری‌های پزشکی فریدون نوشیروان راحت آباد، فرهاد طباطبایی قمشه، الناز گلچین و الهام فرزانه بهالگردی   ۱۳۹۷
۴۱۵ سنتز ترکیبات آلی با استفاده از فلزات واسطه علوم پایه بیتس ردریک جوادمختاری علی‌آباد و ندا مصدق ۱۳۹۷
۴۱۶ رهبری اصیل دانشگاهی: رویکرد ارزش مدار مدیریت دانشگاه‌ها  مدیریت و اقتصاد بولر جفری ال نادر قلی قورچیان، کامران محمدخانی و مجید صادقی ۱۳۹۷
۴۱۷ ظرفیت سازی رهبری دانشگاهی راهنمایی برای بهترین اقدام مدیریت و اقتصاد والتراچ، کملچ وجفری ال. بولر نادر قلی قورچیان، کامران محمدخانی و مجید صادقی ۱۳۹۷
۴۱۸ مواد پلیمری در صنعت بسته بندی مواد غذایی ویژگی‌ها و کاربردها کشاورزی و صنایع غذایی مریم میزانی   ۱۳۹۷
۴۱۹ English for Chemist: Phamaceutical Chemist and Chemical Engineers علوم پایه ملک حکمتی و محمد یوسفی   ۱۳۹۷
۴۲۰ اطلس رنگی آسیب شناسی دامپزشکی دامپزشکی یی.ا.وان دیک، اریک خرویس و یی.ام.فی.ام.موون امیر امنیت طلب، سید پژمان مرتضوی و فرخ قوام ۱۳۹۷
۴۲۱ محرک توسعه شهری:راهبردی برای مدیریت و برنامه ریزی توسعه شهری ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی رحیم سرور و ناهید نعمتی کوتنایی   ۱۳۹۷
۴۲۲ روش‌های آزمایشگاهی در صنایع غذایی شیلاتی کشاورزی و صنایع غذایی سیدابراهیم حسینی، سیدپژمان حسینی شکرابی و حمید فتحعلیان   ۱۳۹۷
۴۲۳ مدل‌ها و روش‌های تجزیه و تحلیل حوادث: مبانی نظری، کاربردها و مطالعات موردی منابع طبیعی و محیط زیست هانیه نیکومرام، محسن شنوفی، کوروش سلطانپور و پیمان خالقی ده آبادی   ۱۳۹۷
۴۲۴ روغن‌های خوراکی جلد ۱ کشاورزی و صنایع غذایی مریم قراچورلو   ۱۳۹۷
۴۲۵ بیماری‌های ناشی از سوء تغذیه علوم و فناوری‌های پزشکی علی کمیلی و همکاران   ۱۳۹۸
۴۲۶ مقدمه‌ای بر سیستم‌های مکاترونیک و اندازه‌گیری فنی و مهندسی السیاتور، دیویدجی مهدی اکرمی‌نیا و جمشید جدی ۱۳۹۸
۴۲۷ توسعه فرهنگی و رسانه ملی، طراحی مدل اندازه گیری تاثیر رسانه ملی در توسعه فرهنگی مدیریت و اقتصاد فاطمه عزیزآبادی فراهانی   ۱۳۹۸
۴۲۸ بازیابی ضایعات مواد غذایی تکنولوژی فرآوری و تکنیک‌های صنعتی کشاورزی و صنایع غذایی کاریس گالانکیس مسعود هنرور و محمدعرفان بهرامی ۱۳۹۸
۴۲۹ مدیریت و کنترل یکپارچه پروژه‌ها ابتداء ظهور تئوری و کاربرد فنی و مهندسی ماریو وان هوک فاطمه حیدری، محمد افشار و محمدخلیل زاده ۱۳۹۸
۴۳۰ مقدمات نرم افزار R و برنامه مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها علوم پایه فرهاد حسین‌زاده لطفی، زهره مقدس، محسن واعظ قاسمی، بیژن رحمانی پرچکلا   ۱۳۹۸
۴۳۱ بازاریابی تجربی: رازها، استراتژی‌ها و داستان‌های موفقیت آمیز از بزرگترین برندهای جهانی مدیریت و اقتصاد کری اسمیت و دان هانوور لیلا آندرواژ و امین جوادی ۱۳۹۸
۴۳۲ تحقیق در عملیات ۱ علوم پایه محسن رستمی مال خلیفه   ۱۳۹۸
۴۳۳ ژنتیک الگوریتم کاربردی فنی و مهندسی رندی ال هاپت و سو الن هاپت مهدی اکرمی‌نیا و پریسا توانا ۱۳۹۸
۴۳۴ اطلس ساختار سلول گیاهی علوم پایه با لوگوی دانشگاه و انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران  تتسوکو نوگوجی و شیگه یوگی کاوانو علیرضا ایرانبخش و الهه دوحه ۱۳۹۸
۴۳۵ اصول علمی و کاربردی در آگواریم‌های آب شیرین منابع طبیعی و محیط زیست سیدپژمان حسینی شکرابی و مهدی شمسایی مهرجان   ۱۳۹۸
۴۳۶ مدیریت عملکرد سازمانی در ورزش ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی آیان اویویل سیدصلاح الدین نقشبندی،سحر فاضل هاشمی و زینب معصومی ۱۳۹۸